ശ്രീ തെക്കൻ കരിയാത്തൻ കോട്ടം | Sree Thekkan Kariyathan Kottam

ശ്രീ തെക്കൻ കരിയാത്തൻ കോട്ടം, കണ്ണപുരം

ശ്രീ തെക്കൻ കരിയാത്തൻ കോട്ടം, കണ്ണപുരം