വായാട്ട് ഭഗവതി | Vayattu Bhagavathi

ചാലാട് ശ്രീ വായാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

വായാട്ട് ഭഗവതി

ശ്രീ വായാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തളാപ്പ്, കണ്ണൂർ

കോലധാരി:ബാബുപെരുവണ്ണാൻ ,അഴീകോട്

© varun venugopal photography