ചാത്തമ്പള്ളി വിഷകണ്ടന്‍ ക്ഷേത്രം | Sree Chathampalli Vishakandan Temple

കൊളച്ചേരി ചാത്തമ്പള്ളി വിഷകണ്ടന്‍ ക്ഷേത്രം, കണ്ണൂര്‍

കണ്ണൂര്‍ കൊളച്ചേരി ചാത്തമ്പള്ളി വിഷകണ്ടന്‍ ക്ഷേത്രം