അടോട്ട് ശ്രീ വലിയ തൈവളപ്പില്‍ തറവാട് | Adot Sree Valiyathaivalappil Tharavadu

അടോട്ട് ശ്രീ വലിയ തൈവളപ്പില്‍ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ദേവസ്ഥാനം.

  ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവനും ചങ്ങാതിമാരും ലോകനാഥനായ മഹാവിഷ്ണുവും ശിവാവതാരമായ പൊട്ടന്‍തെയ്യവും കുടികൊള്ളുന്ന നെല്ലിക്ക തീയ്യ തറവാട്; അടോട്ട് ശ്രീ വലിയ തൈവളപ്പില്‍ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ദേവസ്ഥാനം.
Kadappadu : Adot Sree Valiyathaivalappil Tharavadu